ГУО "Минский городской институт развития образования"

Государственное учреждение образования
«Минский городской институт развития образования»


220034, Минск, пер.Броневой, 15А, тел./факс: 8 (017) 284-35-83, mgiro@minsk.edu.by

Главная | Об институте | Структура института | Факультет повышения квалификации педагогических работников | Кафедра педагогики | Наумчик Виктор Николаевич
 

                                          

НАУМЧЫК

Віктар Мікалаевіч

прафесар кафедры інфармацыйных тэхналогій у адукацыі,
доктар педагагічных навук, прафесар

Працоўнае месца: каб. 323

Працоўны тэлефон: 345-65-04

Кансультацыі: сб. 10.00-12.00


Агульная інфармацыяНарадзіўся 11 жніўня 1946 года ў г. Брэсце. Закончыў з адзнакай Брэсцкі тэхнікум чыгуначнага транспарту па спецыяльнасці "Аўтаматыка і тэлемеханіка на чыгуначным транспарце" (1968). Закончыў з адзнакай фізічны факультэт Белдзяржуніверсітэта (1973). Аўтар і суаўтар звыш 200 навуковых публікацый, аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы і 17 кніг. Узнагароджаны знакамі "Вынаходца СССР", "Выдатнік асветы". Навуковыя працы па праблемах педагогікі, методыкі выкладання фізікі, педагагічнай эрганомікі, педагагічнай этыкі, вучэбнага дэманстрацыйнага эксперыменту па фізіцы, генезісу творчасці і методыкі развіцця творчых здольнасцяў чалавека, выхаванні "цяжкіх" падлеткаў, фармаванні асобы праз сацыяльна-культурную дзейнасць і інш. Педагагічнае крэда – сапраўднае выхаванне чалавека магчыма толькі непрымусовым шляхам.

Адукацыя. Брэсцкітэхнікумчыгуначнагатранспарту (1961–1968, спецыяльнасць – аўтаматыкаітэлемеханіканачыгуначнымтранспарце). БеларускідзяржауныуніверсітэтімяУ. I. Леніна (1968–1973, спецыяльнасць – фізіка).


Вучонаяступень. Доктар педагагічных навук.

Дзяржаўныяўзнагароды. Знакі "ВынаходцаСССР", "Выдатнікасветы". 

Месцапрацы. Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі (прафесар кафедры інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, (0,5 стаўкі)), Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі (прафесар кафедры агульнай і прафесійнай педагогікі). 

Сферадзейнасці. Педагогіка, методыка выкладання фізікі, педагагічная эрганоміка, педагагічная этыка, вучэбны дэманстрацыйны эксперымент па фізіцы, генезіс творчасці іметодыкі развіцця творчых здольнасцяў чалавека, выхаванне "цяжкіх" падлеткаў, фармаванне асобы праз сацыяльна-культурную дзейнасць і інш. 

 Тэматыка кансультацый:

1. Культура прамовы педагога (прамоўніцкай мастацтва).

2. Праблема «цяжкіх» дзяцей.

3. Педагогіка ненасілля.

4. Дэманстрацыйны эксперымент у курсе фізікі.

5. Методыка рашэння задач падлогу фізіцы.

6. Вынаходніцтва як метад навучання і выхавання.

Публікацыі. Больш за 200 публікацый у навукова-метадычных і вучэбна-метадычных выданнях, сярод іх:

1.​ Наумчик, В.Н. Наглядность в демонстрационном эксперименте по физике / В.Н. Наумчик, А.М. Саржевский ─ Минск : Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1983.─ 96 с.

2.​ Наумчик, В.Н. Этика педагога / В.Н. Наумчик, Е.А. Савченко.─ Минск.: Універсітэцкае.─ 1999.─ 216 с.

3.​ Наумчик, В.Н. Физический словарь школьника / В.Н. Наумчик, Э.М. Шпилевский, С.Л. Евсюк.─ Минск.: Книжный Дом, 2003.─ 368 с.

4.​ Наумчик, В.Н. Решение задач повышенной сложности / В.Н.Наумчик.─ Минск.: Мисанта, 2003.─ 320 с.

5.​ Наумчик, В.Н. Ненасилие в воспитании и обучении / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников.─ Пособие для учителей, воспитателей, студентов педагогических вузов.─ Вильнюс: изд-во ЗАО «Ксения».─ 2003.─ 170 с.

6.​ Наумчик, В.Н. Воспитание: трудный возраст.─ Пособие для учителей, воспитателей, студентов педагогических вузов / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников.─ Вильнюс: изд-во ЗАО «Ксения».─ 2003.─ 138 с.

7.​ Наумчик, В.Н. Педагогическая культура в социокультурной деятельности / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников.─ Вильнюс: изд-во ЗАО «Ксения».─ 2003.─ 92 с.

8.​ Наумчик, В.Н. Физика: консультации; алгоритмы решения задач; ответы / В.Н. Наумчик.─ Минск.: Современное слово, 2004.─ 272 с.

9.​ Социокультурная деятельность как средство воспитания личности: Пособие для социальных педагогов и руководителей учреждений образования / В.Н.Наумчик, Я.Д.Григорович, Н.В.Самерсова и др.; Под общ. ред. В.Н.Наумчика. ─ Минск.: Выш. шк., 2004.─ 143 с.

10.​ Наумчик, В.Н. Физика: тест-задания с ответами по всему курсу / В.Н.Наумчик.─ Минск: Современное слово, 2004.─ 240 с.

11.​ Наумчик, В.Н. Социальная педагогика: Проблема «трудных» детей: Теория. Практика. Эксперимент: пособие для учителей, воспитателей, студентов, магистрантов, аспирантов пед. высш. учеб. заведений / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников.– Минск : Адукацыя і выхаванне, 2005.– 400 с.

12.​ Наумчик, В.Н. Воспитание свободой. Теория и практика альтернативной педаго​гики / В.Н. Наумчик.─ Минск.: Четыре четверти, 2005.─ 200 с.

13.​ Наумчик, В.Н. Педагогический словарь / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников, О.В. Ступакевич. ─ Минск : Адукацыя і выхаванне, 2006.─ 280 с.

14.​ Наумчик, В.Н. Социальная педагогика. Проблема инкультурации личности / В.Н. Наумчик, И.А. Малахова, Н.И. Аксютик и др. ─ Минск : Четыре четверти, 2007.─ 208 с.

15.​ Наумчик, В.Н. Педагогический словарь / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников, О.В. Ступакевич. ─ Минск : Адукацыя і выхаванне, 2008.─ 96 с.

16.​ Наумчик, В.Н. Воспитание личности в социокультурном пространстве / В.Н. Наумчик, Я.Д. Григорович, Л.И. Козловская и др. ─ Минск : Четыре четверти, 2008.─ 228 с.

17.​ Наумчик, В.Н. Физика : словарь-справочник для школьников / В.Н. Наумчик, Э. М. Шпилевский.─ Минск : Новое знание, 2010.─ 592 с.

18.​ Паздников, М.А. Акмеологический взгляд на педагогические технологии / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников // Вестник МГИРО, дек. 2011.

19.​ Наумчик, В.Н. Ненасилие как педагогическая парадигма XXI столетия / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников // Инновационная деятельность в учреждениях образования столичного региона: опыт, проблемы, перспективы : тезисы докладов городской открытой науч.-практ. конф. (17-18 апр. 2012г. г. Минск) / редкол. : Т.И. Мороз [и др.] – Минск : МГИРО, 2012. – С.24-25.

20.​ Наумчик, В.Н. Воспитание “трудных” детей: Теория. Практика. Эксперимент: пособие для учителей, воспитателей, студентов, магистрантов,аспирантов пед. высш. учеб. Заведений / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 472с.: ил.

21.​ Наумчик, В.Н. «Трудные» дети: проблема диагностики / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников // Компетентностный подход в образовании: история и современность : тезисы докладов междунар. науч.-практ. конф. (16-17 апр. 2013 г., г. Минск, Беларусь) / гл.ред. Т.И.Мороз {и др.}. – Минск : МГТРО, 2013. – С.9-10.

22.​ Наумчик, В.Н. Инкультурация личности педагога как важнейшее условие формирования его педагогической культуры (Педагогическая культура: проблемы становления и развития : тезисы докладов гор. науч.-практ. конф. (16-17 апр. 2014 г., Минск, Беларусь) / под ред. Т.И. Мороз. – Минск : МГИРО, 2014. – C. 40-42)

23.​ Наумчик, В.Н. Учебное познание: коммуникации или технологии / В.Н.Наумчик, Р.П.Наумчик. – Организационная коммуникация : материалы междунар. науч.-практ. конф., 23 – 24 апр. 2014 г., Минск / О.В.Терещенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – 191 с., С. 96-99.

24.​ Наумчик, В.Н. Диалектика конкретного и абстрактного в учебном познании / В.Н. Наумчик // Теория и методика профессионального образования : сб. науч. статей. – Вып. 1. – Минск : РИПО, 2014. – С. 128-136.

25.​ Наумчик, В.Н. Процесс обучения как целостная система: целеполагание и отбор содержания // Сборник лекционно-практических материалов профессорско-преподавательского состава / под ред. Т.И.. Мороз. Ч.1. Совершенствование дидактической компетентности педагогических работников : лекционно-практические материалы / Сост. : Н.Л. Кузьминич и др. Под общ. ред. Н.Л. Кузьминича – Минск : МГИРО, 2014. – С. 23-27.

26.​ Наумчик, В.Н. Педагогическое творчество как фактор социального развития // Сборник лекционно-практических материалов профессорско-преподавательского состава / под ред. Т.И.. Мороз. Ч.1. Совершенствование дидактической компетентности педагогических работников : лекционно-практические материалы / Сост. : Н.Л. Кузьминич и др. Под общ. ред. Н.Л. Кузьминича – Минск : МГИРО, 2014. – С. 28-32.

27.​ Наумчик, В.Н. Физика / В.Н. Наумчик. – Москва : Эксмо, 2015. – 256 с. – (Карманный справочник)

28.​ Наумчик, В.Н. Педагогическая практика студентов: резервы совершенствования // В.Н. Наумчик, М.А. Паздников / Образовательное пространство столичного региона: пути развития и совершенствования : тезисы докладов откр. гор. науч.-практ. конф. (15-16 апр. 2015 г., Минск, Беларусь) / под ред. Т.И.. Мороз – Минск : МГИРО, 2015. – С. 61-62.

29.Наумчик, В.Н.Диалогическое общение в структуре профессиональных компетенций молодого педагога // Молодой учитель. Формируя профессиональный почерк : науч.-метод. пособие / под общ. ред. Т. И. Мороз. – Минск : МГИРО, 2015. – С. 48–49.

30. Наумчик, В.Н. Школьный физический эксперимент как информационный ресурс научного мировоззрения / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников // Дорожная карта информатизации: от цели к результату: тезисы докладов открытой Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11 февр. 2016 г./ под общ. ред. Т.И. Мороз. – Минск: МГИРО, 2016. – С.112-113.

31. Наумчик, В.Н. Профориентационная работа среди учащихся как одна из форм педагогической практики студентов / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников // Вестник МГИРО. – 2016. – № 1(24). – С. 57 – 58. 

32. Наумчик, В.Н. Инкультурация в структуре информационной образовательной среды иностранной аудитории / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников // Коммуникативные и образовательные возможности современных технологий : сборник материалов и докладов II всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), Екатеринбург, 10 марта 2016 г. // ИОЦ «Инфометод». – C.47 – 51.

33. Наумчик, В.Н. Педагогические и нравственные аспекты статуса пенсионера / В. Н. Наумчик, Э. М. Шпилевский // Мастерство online [Электронный ресурс]. – 2015. – 1(6). - Режим доступа: http://ripo.unibel.by/index.php?id=1025. - Дата доступа: 19.03.2016

34. Наумчик, В.Н. Инкультурация как коммуникативная практика / В. Н. Наумчик, Р. П. Наумчик, М. А. Паздников // Человек и мир: психология риска, инноваций, конфликта // Сб. научных трудов, Т. 1, Екатеринбург, 2016. – С. 148 – 151